Egy telek adottságainak alakítása összetett munka, a terepi beavatkozás milyensége és mértéke részletekbe menően egyedi, helyszínre szabott tervezést igényel.

Szakértőnk, Kiss Tünde okleveles tájépítészmérnök segít eligazodni a témában.

 A ház építésekor meghatározó, hogy milyen környezetbe kell beilleszkednie. Milyen szempontoknak kell megfelelni?

A meglévő terepadottságok, főleg erősebb tereplejtés esetén, valóban eleve meghatározzák a helyi építési szabályozás adta lehetőségek keretében és az építési helyen belül az ideális épületelhelyezést, s az épület formai kialakítását, tagolását. Hiszen lényeges, hogy az épület jól „ráüljön” a telekre, azaz terepre illesztett legyen és gazdaságosan történhessen a kivitelezés, például minél inkább földtömegegyensúlyra törekedve, amikor bevágás és feltöltés kb. azonos mértékben és mérsékelt arányban történik.

Nemcsak költséges, de akár szép fekvésű telkeken is a beépítés látványa borzasztóvá válhat, ha az elhibázottan túlzó terepalakítással jár: túl sok feltöltés vagy bevágás történik, valamint mesterkélten módosul az eredeti jellege a helyszínnek. Nem véletlenül országszerte lényeges része a helyi településképvédelmi rendeleteknek is a tereprendezéssel és terepépítményekkel összefüggő meghatározások, amelyeknek meg kell felelni az építészeti, illetve tájépítészeti tervezés során. A terepi beavatkozás milyensége és mértéke részletekbe menően egyedi, helyszínre szabott tervezést igényel.

Kardinális az eredeti terepviszonyokat szakszerűen figyelembe venni az épületszintek magassági meghatározásához. Ezért is tanácsos a kezdeti, koncepciótervezési fázistól, hogy együtt dolgozzanak a szakági tervezők, párhuzamosan, párbeszédben és kölcsönhatásban haladjon az épület és a kert tervezése. A környezeti kapcsolódások: akár a megközelítés, illetve a közterületi csatlakozások, akár a kert, udvar, terasz irányú kapcsolatok egyaránt szervezik a tér- és terepalakítást.

Persze az eredeti terepviszonyok mellett a telken meglévő növényzet, megvédendő fák terepi helyzete, a telek fekvése, természeti környezete, az állagmegóvás, a biztonságos és fenntartható kerthasználat, stb. még további fontos tényezők egy épülettel összefüggő kerttervezés során.

Melyek a tereprendezés előtti felmérés, majd pedig a kivitelezés főbb lépései? Mi történhet a későbbiekben, ha csupán felületes tereprendezési munka történik?

A szakszerű tervezési munkát részletes helyszíni felméréssel szükséges megkezdeni. A táj- és kertépítészeti tervezést megelőzően tervezési alaptérkép, geodéziai felmérés készül. Egyszerűbb esetben a kiinduló tervfázis a koncepciótervezés, engedélyezési, illetve bejelentési kötelezettségek esetén pedig az ezeknek a megfelelőségét is prezentáló tervkészítés. Tehát már a tervezés elejétől alapvető, hogy helyénvaló munkát végezzen a tervező. Ha hibás vagy téves a tervkoncepció, az a későbbi, részletekbe menő kiviteli tervezés és a kivitelezés, vagyis a megvalósítás során visszaüt: veszteséggel vagy károkozással járhat, s akár utólag nehezen vagy egyáltalán nem korrigálható viszonyokhoz vezet.

Jobb belátni, hogy a természeti törvényeket nem tudjuk felülírni; a gravitáció, az földrajzi és éghajlati jellemzők, időjárási jelenségek nem fogják tiszteletben tartani az esztelen emberi beavatkozásokat. Sajnos számtalan példa van arra, hogy jó tervezés hiányában mi mindent lehet elrontani: az építmények rongálódása vagy környezeti károk, a bejáratokat „betámadó” felszíni csapadékvíz, a kiépített vízcsapdás körülmények, a nehéz vagy balesetveszélyes megközelítés, a munkaigényes fenntartás, észszerűtlen vagy használhatatlan szabadtér alakítás, kényszerű újraépítés, és így tovább. A megvalósítás költséghatékonysága a jó és szabatos tervezéssel kezdődik, hiszen a jó terv sokszorosan behozza az árát azzal, hogy értelmes, megalapozott, hosszú távon működő megvalósításnak ad szakszerű alapot.

Melyek azok a természeti jelenségek, amelyekre figyelemmel kell lenni a tereprendezés során, valamint a ház tervezésekor? (Pl. talajvíz, csapadékvíz-elvezetés, átfolyások, növényzet és gyökérzet, stb.)

A felsoroltak összefoglalhatóan a kerti színtéren is jelenlevő környezeti elemek helyes kezelését igénylik, éspedig tájbaillő módon, a természeti folyamatokra is tekintettel. Kiemelném most itt a kert növényzetének, különösen a fák fontosságát. A meglévő fák nehezen pótolható és komoly értéket jelentenek, ezért megmaradásuk érdekében kell eljárnunk: a terepi helyzetük irányadó, se föld feltöltés, se bevágás ne történjen a közelükben, ezen belül az alépítményi munkák is mellőzendők. Nemcsak a látható fatörzs, hanem a talajszint alatti, legalább fakorona szélességben szétterülő gyökérzóna megóvása is fontos. Ha favédelmi szempontok ellenére járnak el, az a fa pusztulását, kidőlését idézheti elő, emellett balesetet, építménykárt okozhat.

Kulcs tényező a talaj minősége: milyen az ideális, s ezt hogyan érhetjük el?

Lényeges mindenekelőtt a tervezési területen a talaj típusa és jellemzői, hiszen a talaj humusztartalma, a kötöttsége és vízmegtartási képessége mind közrejátszik a kert életében. Sok esetben ezért és az építési munkákat is elősegítően készül az altalajra is vonatkozóan a fúrásokkal, majd kiértékeléssel előálló geotechnikai vizsgálat, szakvélemény, illetve talajmechanikai jelentés. Más-más megközelítést igényel egy homokos, vagy éppen egy agyagos talajon megvalósuló építkezés, valamint tereprendezés.

A termőtalaj, a felső humuszos termőréteg védelmét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert a talaj állapotán, a talajélet minőségén múlik a kerti növényzet állapota és jövője. A termőtalajt lehetőség szerint minimálisan bolygassuk, óvjuk a tömörödéstől, a területelőkészítési munkák során a termőréteg lementése, tárolása fontos, jelentős kiadástól menekül meg, aki jól sáfárkodik kertjének talajával. A talaj tápanyagtartalma, mikroelem és pH jellemzői további egyedi helyszíni sajátosságot jelentenek, melyekhez igazodva szükséges a növénytelepítést tervezni, az ültetendő növényfajokat kiválasztani.

Mit kell tudni a szabálytalan, akár egy erősen lejtős telekről? Mikor van szükség földkitermelésre vagy -pótlásra?

Ha a telek formája szabálytalan, ott az alaprajz elrendezés, a térszerkezet kialakítása igényel több körültekintést. Ha a telek a terepviszonyaiban egyenetlen, vagy lejtős, akkor a tereprendezés megtervezése és kivitelezése az energiaigényesebb, valamint költségigényesebb. Az épületek, építmények, burkolatok kialakítása vagy akár egyes komplett kertfunkciók nagyobb sík területeket igényelhetnek, ezáltal a terepcsatlakozásoknál vagy bevágás, vagy feltöltés szükséges.

A terepcsatlakozás történhet rézsűk, terepplasztikák révén, ha elegendő hely áll rendelkezésre – hiszen az állékonyság miatt egy rézsű nem lehet akármilyen meredekségű. Ha szűkösek a viszonyok, vagy egyéb helyszíni kötöttségek is vannak, illetve a területhasználat indokolja, akkor intenzívebb a terepépítmények, azaz támfalak és lépcsők szükségessége.

A házépítések inkább járnak együtt a felesleges föld elszállításával; ám termőföldpótlás, földhozatal többnyire talajjavítási célzattal adódik, vagy városi környezetben, ahol teljesen lepusztult vagy hiányzik a kellő termőtalaj.

Milyen egyéb szakterületek képviselőivel működnek együtt, ha szükséges? Ez mitől függ?

Sok esetben nemcsak a tájépítészeti tervezést végezzük, hanem generáltervezés keretében az összes szükséges feladatvégző: szakági tervezők, mérnökök, illetve szakértők bevonását és koordinálását is ellátjuk. Ez a megvalósításra tekintően azért előnyös, mert a közös cél érdekében már az elejétől szinkronba hozott koncepció mentén, összehangoltan tudunk haladni.

Egy összetett, sokszereplős tervezésnél a tájépítész tervező mellett általában földmérő, építész, statikus, közműtervező, vízgépész, stb. dolgozik együtt, továbbá feladatspecifikusan különböző szakmérnökök és szakértők is. A megoldandó tervi feladat jellegétől függően vannak, akik kötelezően, tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberekként dolgoznak a tervezésben a jogszabályi vetület szerint, ezen túlmenően a megrendelői igény és elképzelés is körülhatárolja, hogy kiknek kell közreműködni egy projekt során.

Hogy történik a melléképületek (garázs, kültéri pihenő, tárolók, stb.) beillesztése a tereprendezési tervezésbe?

A különféle épített elemeknél (lakóépület, melléképület, kerti építmény, stb.) a releváns szabályozás, előírások mellett a szakmai megfontolások jelentik az alapot, amire épülően aztán a megrendelői igényeknek szükséges teret adni. Ezáltal az elhelyezésbeni, méretbeli, szerkezeti és anyaghasználati megoldások még igen sokfélék lehetnek, bőséges egyéni választási lehetőséggel. Viszont fajsúlyos rendező elv ekkor is, hogy az épített és természeti környezethez illeszkedő megvalósításnak vessünk a tervezésben alapot. A végeredmény akkor lesz időtállóan értékes és harmonikusan szép.

Miként kapcsolódik ehhez a folyamathoz a kerttervezés, itt melyek a fő szempontok?

A kerttervezés átfogó és összetett folyamatában a tereprendezési tervezés, és ehhez kapcsolódóan a felszíni csapadékvíz-elvezetés, s akár a vízhasznosítás megtervezése elsődleges szerepű. Erre az alapra rétegződik a szükséges téralakítás, a kerti funkciók szervezése és kiépítése. A tervezett növényzet telepítése tulajdonképpen utolsó felvonásként öltözteti fel a kertet, melynek kedvező esetben örökértékű alapja és egyedi szépsége a gondosan kezelt terepadottsága.

A cikk megjelent rövidített tartalommal „Fókuszban a tereprendezés” címmel a nyomtatott Otthon Házak magazin 2024. márciusi különszámában.

(Az interjú nyomtatott magazin és a honlap változatának illusztrációihoz egyaránt a forrás a KertIkon. Fotó: Kiss Tünde.)

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!