Törökbálint, Családi ház kert engedélyezési és kiviteli terve

2016-2017.

Felelős tájépítész tervező: Kiss Tünde
Munkatársak: Palotás Brigitta, Takács Edvárd
Építész tervező: BauComPlan Kft., Kutnyánszky Áron

A kert alig több, mint 700m2, tehát viszonylag kis méretű, ahhoz képest, hogy milyen terepen fekszik és a sok meglévő adottság közepette mi minden történik benne. Eredetileg három fő kerti teraszt alakítottak ki a korábbi tulajdonosok, ám a megépült támfalak és lépcsők vegyes összképet eredményeztek.

A tervezett elképzelés alapján a kerti színtér hat kerti teraszra tagolódik, azaz a kerti terep meglehetősen átalakul, de az egyik meglévő, robusztus támfal megmarad. Ez a két kerti látványrajzon követhető átfogóan, az egyik a kert alsó területéről, a másik a felső kert területéről készült.

A családban egy bölcsis korú kislány és egy féléves fiú ikerpár nevelkedik, ezért a kisgyermekek igényeinek kiemelten meg kellett felelni a sokrétű családi használaton belül. A tervezéskor, a kerítés nélküli viszonyok közt a szomszédos erdőből az őzek is gyakran belátogatnak, sajnos ők ki lesznek a tervezett kerítéssel rekesztve…

A szükséges kerttervezés mellett az alább sorolt szakági munkarészek előállításában a KertIkon generáltervezői feladatot is elvégzett – azaz a feladat a szokásos családi ház kerttervezési munkák közül kiemelkedő az összetettsége révén.

Részletek a ‘Kertépítészeti műszaki leírás’ munkarészből:

Tervezési előzmények és a terület adottságai

A tervezési területre vonatkozóan engedélyezési terv készült kertépítészeti, építészeti, valamint tartószerkezeti-statikai munkarészekkel. A tervezés ennek értelmének folytatódott, és készült el a szükséges részletekben a kertépítészeti kiviteli terv.

A tervezési területen előirányzott egy kerti tároló építése és a meglévő lakóépülettel közrefogott területen esővédő tetővel fedett kerti terasz (kerti grillező és pihenősarok) kialakítása, ezzel együtt válik aktuálissá a kert megújítása és új koncepció szerinti építése. Ennek előkészítéseképpen készült el a tervezési terület Balti rendszerű geodéziai felmérése.

A területre vonatkozóan talajvizsgálati jelentés és geotechnikai beszámoló készült a tervezett szerkezetek, tartószerkezetek méretei, bonyolultsága, s a talajadottságok miatt (korábbi vizsgálatok és geológiai adottságok alapján). A környezeti körülmények és az elvégzett fúrások, ill. laboratóriumi vizsgálatok alapján a terület az 1. geotechnikai kategóriába sorolandó. Talajvízre nem, de felszíni ill. rétegvizekre számítani kell, így a csapadékvíz-elvezetés hangsúlyosan megoldandó feladat és szivárgókat kell építeni.

A kerti tároló, s a statikus tervezést igénylő lépcső és támfal tervei tartószerkezeti-statikus tervező bevonásával készültek a talajvizsgálati jelentés és geotechnikai beszámoló figyelembe vételével. A kiviteli tervezés a kerti tároló építészeti munkarészére is kiterjedt, melyet építész tervező készített.

A terület jelenlegi állapota

A meglévő lakóépület kapcsán beavatkozás nem történik. Az övezeti besorolásnak megfelelően és a szomszédos telkekhez hasonlóan a tervezési területen is az oldalhatáron álló épület elhelyezéssel történő kertvárosias beépítés és kerthasználat a jellemző, jelen telek kis mértékben haladja meg az előírt minimális telekméretet, mivel 707,45 m2 méretű. A tervezési területen, ahogy a környező telkek esetében is, jellemzően domináns az elvadult gyümölcsfák és a vadon nőtt cserjék, fák, gyomfák nagyobb aránya a kertben.

A tárgyi telken a korábbi tulajdonosok a gyümölcsfákat leszámítva csak néhány díszcserjét és tujasövényt ültettek. A kialakult állapotok szerint a telekhatárok vonalában a beépítési vonalba eső épületfalak, kerítéstámfalak, illetve bozótos területek vagy tuja sövény jelentik a telkek közti vizuális elhatárolást, ugyanakkor a hátsókertek sávjára általánosan jellemző a rendezetlen terep és zöldterület, a kialakult viszonyok hiányos fenntartásról tanúskodnak, a hiányzó kerítésszakaszokból adódóan is problémák jelentkeznek: nem megoldott a birtokhatárok menti elválasztás, valamint a telekhatárok vonalában spontán növényszaporulat tapasztalható.

A kert belső területén több, jórészt csemetekorú gyümölcsfa található, melyek fajtaválasztása és növényvédelmi kezelése esetenként elhibázott, illetve elhanyagolt. A telepített díszfák hiánya mellett szembetűnő a gyomfák, valamint részben erdőalkotó fajok spontán felnövekvése, így ezek esetében nem érvényesül a kellő ültetési távolság (épületekhez, telekhatárokhoz viszonyítva), sem a fák kifejlettebb korban való helyszükségletei. A kert kialakult növényállománya általánosságban nélkülözi a kertépítészeti koncepciót, ezzel akadályozva a kert harmonikus használatát és az esztétikai lehetőségek érvényesülését.

A területen az említetteken kívül, főleg a korábban kialakított első kerti teraszon kis foltokban, szintén átgondoltságot nélkülözően található néhány hagyományos díszcserje és kultúrnövény, valamint a kert felsőbb részén, a kerítésvonalakba esően átjárhatatlan foltokban elvadultabb, bozótos cserjeállomány. A méretesebb gránátalmabokor ugyanakkor fontos jelzője a terület mikroklimatikus viszonyainak: az északi lejtésű, azaz jelentősebb déli benapozottságot nélkülöző telek mégis kellően védett fekvésű, hogy a melegkedvelő növényfajok is a számukra megfelelő növényélettani körülmények között fejlődjenek. Virágágyi növények az épület közvetlen környezetében és az alsó támfal lábazati vonalában találhatók.

A telek déli, hátsó vonala gondozatlan erdős lejtővel határos, amely a város védelmi rendeltetésű erdő területének lakóövezettel szomszédos része. A kerítésvonalak mentén, az oldalkertben, valamint a hátsókertben fokozottabban jelentkezik az elvadultság, és a korábbi részleges kerthasználat miatti kedvezőtlen állapot. A kert nagyobb része kevéssé gondozott, elhanyagolt képet mutat, nagyobb területeken a gyep hiányzik, vagy gyomos aljnövényzet alkot foltot.

A telek az északi irányban, közelítően a telek hosszirányában lejt. A telek a lejtésirányában, 66,5 méter körüli nagyobb oldalsó hosszon a teleksarkok között 8 méteres a szintkülönbség. Az átlagosan 12%-os lejtés mindazonáltal a területen belül egyenetlenül alakul, a korábbi tulajdonosokhoz vagy szomszédokhoz köthetően a rendezettséget nélkülöző terepalakításokra (pl. kavicsos homok feltöltésekre) a geotechnikai vizsgálat is rámutatott. A hajdani elnagyolt tereprendezés és kertalakítási próbálkozások nyomai, részleges teraszolás a terepen jól kivehetők, bár a kényelmes kerthasználatot nem teremtették meg.

A kialakult viszonyoknak megfelelően az oldalkerítések a megépült szakaszokon részben növényekkel benőtt drótkerítések, egyes rövidebb telekhatárokon a szomszédos telkek között támfalkerítéssel oldották meg a telken belüli tereprendezés miatt szükségessé vált, az adódó szintkülönbség miatti terepépítménnyel való áthidalásokat.

A kertben meglévő kerti építményt a korábban épült terepépítmények: kerti tereplépcsők és támfalak jelentenek (ismeretlen építési időhöz kötötten). A támfalak két vonalban tagolják a terepet a telek keresztvonalaiban. Az épülethez közelebb eső támfal átlagosan 1,6m magas, s az első, közel vízszintes kerti teraszt fogja közre, illetve a lakóépület déli homlokzatához illeszkedő padláslépcső csatlakozásához jelent kiteresedést. A második támfalvonal 2,1-2,3m magas a csatlakozó gyepes síkhoz képest, ám az elnyújtott, részben kiépült lépcső vonalában a pofafalak emelkednek további kb. 1m-t. A támfal vonalak által közrefogott területeken így szintén változó lejtésben csatlakozik a talajszint.

Kertmegújítási koncepció

A tervezett tárolóépület, terasz kialakítása és a kert fejlesztése arra irányul, hogy a háziak igényeinek megfeleljen, élve a kedvező potenciálokkal és az előírások nyújtotta beavatkozások megengedett, illetve javasolt keretével. Elsődleges cél a kert és használóinak szempontjából, hogy a kert teljes területe alkalmassá váljon a különféle használati szándékokra, illetve kerti aktivitásokra, s ehhez a szükséges épület-kert kapcsolatok, a kellő terep- és kertrendezés az adottságokon nyugvóan harmonikusan és egységben valósulhasson meg: átfogó kertszerkezeti változtatás szükséges, melyek segítségével szép és hasznos kerti terek teremthetők meg, a tervezés révén a funkcióknak megfelelő esztétikai keretet és műszaki paramétereket alapozva meg. A hosszú távon való értékőrzést célzó előírások betartásával egyidejűleg kiemelt, hogy háziak számára felüdülést, testi-lelki regenerálódást jelentsen a kert – a díszkerti és rekreációs tervezés minél gazdagabb eszköztárával élve.

A feladat összetett: egy szerves egészbe kell foglalni több rendezésre szoruló kerti teret is, amely együttesen az esztétikai és funkcionális megoldásaival egyaránt képes nem csupán a passzív pihenés, de az aktív rekreáció számára kibontakozási teret, kerti hátországot biztosítani. A kert helyet nyújtana a játékos, illetve a kertészkedő aktivitásnak is, ugyanakkor fokozottan figyelembe veszi a hely békés atmoszféráját, mely családi és társasági időtöltésre több szempontból is színesen alkalmassá tehető.

A kert négy főbb egységre tagolódik:

1. A lakóépület környezete, mely a tervezett tároló és a fedett teraszra-kerti konyha környékére is kiterjed:

 • Gépkocsi beálló és kapu környezete
 • Meglévő épületterasz környezete és a gyepes oldalkerti sáv
 • Játszósarok
 • Kerti konyha-sütögető teresedése, pihenősarok fedett esővédő tetővel

2. A tároló tetőterasz szintjének környezete és a díszkerti terasz

 • Kerti teraszok
 • Díszkerti terasz
 • Faterasz (tároló tetőterasza), napfürdőző tér

3. A haszonkert és gyepes tisztás

 • Veteményes kert, díszgyümölcsös, fűszeres-gyógynövényes ágyak
 • Fásítás, oldalkerti zöld határ
 • Gyepes tisztás, labdatér

4. A hátsókert, kerti filagória és környezete

 • Kerti filagória
 • Erdei hangulatú kertrész

TARTALOMJEGYZÉK
Műszaki leírás

Kertépítészeti alaptervek
K.0. Tervezési terület áttekintő terv M = 1:200
K.1. Bontási, növényállapot felmérési, favédelmi és fakivágási terv M = 1:100
K.2. Kertépítészeti terv M = 1:100
K.3. Tereprendezési és felszíni csapadékvíz-elvezetési terv M = 1:100
K.4. Kitűzési terv M = 1:100
K.5. Növénykiültetési terv (fák és cserjék) M = 1:100
K.6.1. Növénykiültetési terv (évelők – alsó kert) M = 1:50
K.6.2. Növénykiültetési terv (évelők – felső kert) M = 1:50

Terepmetszetek
T.A. A-A hosszanti terepmetszet M = 1:100
T.B. B-B hosszanti terepmetszet M = 1:100
T.C. C-C hosszanti terepmetszet M = 1:100
T.D. D-D hosszanti terepmetszet M = 1:100
T.E. E-E hosszanti terepmetszet M = 1:100
T.F. F-F hosszanti terepmetszet M = 1:100

Kerti építmények és elemek részlettervei (nézetrajzok, metszetrajzok)
R.1.1. Kerítés – Nyugati kerítésszakasz terve M = 1:50, 1:25
R.1.2. Kerítés – Déli (hátsó) kerítésszakasz terve M = 1:50, 1:25
R.1.3. Kerítés – Keleti kerítésszakasz terve M = 1:50, 1:25
R.2.1. L/1 téglakő lépcső és T/1 támfal (tároló, játszókert mellett) M = 1:25
R.2.2. L/2 téglakő lépcső (díszkerti terasz és gyepes terasz között) M = 1:25
R.2.3. L/3 téglakő lépcső és L/4 falépcső (veteményeskert) M = 1:50, 1:25
R.2.4. L/5 terméskő lépcső és L/6 falépcső (erdei kert) M = 1:50, 1:25
R.2.5. T/2 fatámfal (veteményeskert) M = 1:50, 1:25
R.3. Kerti konyha és lounge M = 1:50
R.4.1. Kerti filagória M = 1:25, 1:50
R.4.2. Kerti bográcsozó hely M = 1:20
R.5.1. Növényrács homokozónál M = 1:20
R.5.2. Belátásgátló térrács kerti zuhanyzónál M = 1:20
R.6.1. Téglakő térkő burkolat részletei (1a-1g) M = 1:20
R.6.2. Kavicsburkolat részletei (2a-2b) M = 1:20
R.6.3. Gumiburkolat és tipegőkő burkolat részletei (3a-3c,4) M = 1:20

Kertépítészeti látványrajzok
L.1. Játszókert, kerti terasz és tároló környezete
L.2. Veteményes kert, kerti filagória és környezete

Árazatlan költségkiírás anyagkimutatással

Ossza meg másokkal is!

logo-ikon

Bemutatkozunk

A KertIkon hivatása: hasznos és szép kertek tervezése, közterületek és a táji környezet jó alakítása - kerttervezés, tájépítészet teljes körű jogosultsággal.

A munkák során öröm és kiváltság, hogy igényes megbízókkal, hosszú távban gondolkodó fejlesztőkkel és korrekt szakemberekkel alkothatunk.

Tervezési árajánlat

Kerttervezési, tájépítészeti tervezési feladatra szívesen adunk árajánlatot!

Töltse ki árajánlatkérő űrlapunkat, hogy megadhassuk a megoldandó feladathoz szabott egyedi árat!

Elérhetőségek

KertIkon Kft.

5100 Jászberény, Pajtás u. 7.

Copyright 2009 - 2024. kerttervezes-tajepitesz.hu ©  Minden jog fenntartva!